ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ЕЙ ДИ ПАРТНЪРС ООД

ЕЙ ДИ ПАРТНЪРС ООД зачита неприкосновеността на личните данни на своите клиенти и гарантира в максимална степен тяхната защита. Настоящата Политика за поверителност е изготвена и се основава на действащото българско законодателство в областта на защитата на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание на уеб сайта на фирмата: readyforlife.bg 

1. КОЙ ОБРАБОТВА И НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

ЕЙ ДИ ПАРТНЪРС ООД (АДМИНИСТРАТОРЪТ) - е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201180560, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност.

ЕЙ ДИ ПАРТНЪРС ООД е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Можете да се свържете с нас на адрес гр. София, бул. Академик Борис Стефанов № 4, както и на телефони: 0892 292 639, 0892 292 640 или електронна поща office@readyforlife.bg. Може да използвате и нашата електронна форма за контакт на адрес: https://readyforlife.bg/za-kontakti

2. ВИДОВЕ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ - ЕЙ ДИ ПАРТНЪРС ООД обработва Вашите лични данни на основание чл. 28, параграф 3 от Регламент 2016/679 във връзка с чл. 6, параграф1, б. „а“, б. „б“, б. „в“ и б. „е“ от GDPR

ЕЙ ДИ ПАРТНЪРС ООД обработва следните лични данни:

Данни, които обработваме за завършване на поръчка, като гост (без регистрация): - Име, Фамилия, E-mail, Град, Адрес, Телефон

Данни, които обработваме за регистрация: - Пол, Име, Фамилия, E-mail, Парола, Дата на раждане (незадължително)

Данни, които предоставяме на куриерските фирми за изпълнение на доставка: - Име, Фамилия, Град, Адрес, Телефон

Данни, които са ни необходими за клубна карта: - Име, Фамилия, Град, Адрес (незадължително), Телефон, E-mail, Пол (незадължително), Дата на раждане (незадължително)

3. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА

3.1. Изпълнение на задължения на АДМИНИСТРАТОРА по договор за покупко-продажба и доставка на закупените стоки:

Създаване на клиентски профил в платформата на АДМИНИСТРАТОРА

Идентифициране на клиент при поръчка;

Идентифициране на получателя на стоката при доставка;

Упражняване право на отказ или извършване на рекламация;

Издаване на карти за лоялни клиенти.

3.2. Изпълнение на законови задължения на АДМИНИСТРАТОРА

Издаване на документи за продажба – стокови разписки, фактури и др.

Извършване на финансово-счетоводна обработка на договора с клиента и за данъчно-осигурителен контрол от съответните компетентни органи.

3.3 За целите на легитимните интереси на АДМИНИСТРАТОРА, а именно:

Проследяване на изпълнението на всяка доставка;

Обезпечаване на всички въпроси, свързани с рекламации;

3.4 За маркетингови цели:

Анализ на потребителското търсене и поведение;

Изпращане на съобщения за промоции, оферти, анкети, рекламни игри;

Изпращане на рекламни и/или информационни съобщения.

4. МЕТОД НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИТЕ ЕЙ ДИ ПАРТНЪРС ООД обработва само данни, които са доброволно предоставени от нашите клиенти и потребители. Това означава, че всеки клиенти носи отговорност да не предоставя данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като ЕЙ ДИ ПАРТНЪРС ООД няма достъп до тези лица и няма практическа възможност да контролира, дали клиентите ни предоставят данни на трети лица с тяхно знание и съгласие, дадено съгласно законовите изисквания. В тази връзка, всеки субект на данни носи пълна лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, включително по отношение на имената, телефоните и адресите на получателите на пратките, предоставени ни от клиент. 

5. КЪДЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство ("ЕИП") при спазване на националното и европейско законодателство и по-специално РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (по-известен като GDPR).

6. КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ДАННИ

ЕЙ ДИ ПАРТНЪРС ООД не предоставя личните Ви данни на трети страни без законово или договорно основание, както и не разпространява данни в трети страни и международни организации, извън границите на ЕС и ЕИП. Предаването на Вашите данни на други обработващи лични данни се извършва само с цел предоставяне на избраната от Вас услуга/доставка, за маркетингови кампании, целящи повишаване качеството на предоставяните Ви стоки, с цел изпълнение на законови задължения на ЕЙ ДИ ПАРТНЪРС ООД, а именно:

Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на доставки на стока;

Компании за техническо анализиране на услугата;

Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас;

Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери – правни, счетоводни, одиторски, в т.ч. принудително събиране на вземания и др.;

Държавни административни органи – НАП и др., когато е приложимо в предвидени от закон случаи.

7. СРОК НА ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ. УНИЩОЖАВАНЕ НА ДАННИ

След изпълнението на конкретна доставка или след даването на Вашето съгласие, Вашите лични данни се съхраняват в следните срокове:

10 г. за счетоводни документи, считано от началото на годината, следваща годината, в която е издаден счетоводния документ - Име, Фамилия, Град, Адрес, Телефон.

5 години от изпълнение на конкретна доставка, с оглед проследяване на изпълнението на всяка доставка и обезпечаване на всички въпроси, свързани с рекламации и съдебни претенции - Име, Фамилия, Град, Адрес, Телефон.

Унищожаването на личните данни се извършва при спазване на разписана процедура за това, съгласно вътрешните документи на ЕЙ ДИ ПАРТНЪРС ООД.

8. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

ЕЙ ДИ ПАРТНЪРС ООД прилага стриктно технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка в съответствие с чл. 32 от Регламент 2016/679. Личните данни са достъпни само за тези лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа във връзка с предоставяне на услугите ни. Тези лица са обучени и оправомощени по съответния начин.

9. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА

9.1. Право на достъп - По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме, както и основанието, целите, сроковете за обработка и съхранение.

9.2. Право на коригиране - Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.

9.3. Право на изтриване - Имате право да поискате изтриване на всички лични данни, обработвани от ЕЙ ДИ ПАРТНЪРС 

9.4. Право на ограничение - Имате право да поискате ЕЙ ДИ ПАРТНЪРС ООД да ограничи обработването на Вашите лични данни.

9.5. Право на преносимост - Когато ЕЙ ДИ ПАРТНЪРС ООД обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин на основание Вашето съгласие или на основание договор, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

10. УПРАЖНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА

ЕЙ ДИ ПАРТНЪРС ООД се отнася много сериозно към защитата на личните данни, поради което имаме екип за обслужване на клиенти, който обработва Вашите заявки във връзка с горепосочените права. Винаги можете да се свържете с тях на следните контакти:

тел. 0892 292 639; 0892 292 640

е-mail: office@readyforlife.bg

11. ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ

По всяко време имате право да оттеглите съгласието си за обработка на Вашите лични данни, като за това е необходимо да изпратите писмено искане на посочения по-горе имейл.

12.СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ЖАЛБИ

Ако смятате, че сме нарушили правата Ви във връзка с личните Ви данни, както и че е налице риск от нарушение сигурността на Вашите лични данни, можете да подадете сигнал на следните контакти:

тел. 0892 292 639; 0892 292 640

е-mail: office@readyforlife.bg

Упражняването на горните права не Ви лишава от правото на жалба. Можете да подадете такава до надзорния орган на България - Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg.

Продукта е добавен в списъка с любими
Продукта е добавен за сравнение